24.04.2018

Fakta: Kulturlandskap


Karienget


Id
KF00000399
Områdenavn
Karienget
Høylandet
Kulturhistorisk interesse
Mindre interessant
Biologisk mangfold - interesse
Interessant
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Forvaltningsplan
Nei
Beliggenhet
Beskrivelse av området: Karienget er bare en av flere rik- og ekstremrikmyrer øst for Almåsgrønningen (figur 60). Området er tidligere beskrevet i Moen og medarbeidere (1983). I berggrunnen er det granatglimmerskifer (eller gneis), stedvis med kyanitt/kalkspatmarmor som dominerer. Vegetasjon og flora: Rik- og ekstremrik myr dominerer. Viktige arter er svarttopp (Bartsia alpina), særbustarr (Carex dioica), stolpestarr (Carex juncella), trådstarr (Carex lasiocarpa), duskull (Eriophorum angustifolium), blåtopp (Molinia caerulea), tepperot (Potentilla erecta), blåknapp (Succisa pratensis) og bjønnskjegg (Trichophorum cespitosus). I bunnsjiktet er det brunmoser som dominerer. Engmarihand (Dactylorhiza incarnata) er en sjelden og kravfull art i området. Bruksform: Fram til 1949 var det myrslått på Karienget, siden den tid har området ikke vært i bruk. Kulturminner: Ingen kulturminner ble funnet. Vurdering: Karienget er ei rik- til ekstremrik myr med innslag av fattigmyr i kanten. Det er sjeldent å finne slike myrpartier av et slikt omfang i denne delen av fylket. Arsmangfoldet er høyt, med blant annet flere orkidearter. Forslag til skjøtsel: Myrpartiene gror sakte igjen med busker og trær. Det er særlig bjørk (Betula pubescens) som kommer inn fra kantene. Rydding av dette bør skje. Ved videre skjøtsel bør slått anvendes da beite på rikmyr ikke er å anbefale på grunn av store tråkkskader. ( Kilde: Nilsen. L. 1996-3. -Registrering av utvalgte kulturlandskap i Nord-Trøndelag. Sluttrapport for "Nasjonal regitrering av verdifulle kulturlandskap" for Nord-Trøndelag fylke. Rapport Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelinen 1996-3)
Totalareal
490 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Nilsen, L. S. 1996 Registrering av utvalgte kulturlandskap i Nord-Trøndelag. Sluttrapport for "Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap" for Nord-Trøndelag fylke. http://www.fylkesmannen.no/digimaker/documents/1996_03_Kulturlandskap_r7fETN34358ap.pdf Litteratur

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner