23.05.2018

Fakta: Vern


Austråttlunden


VV00000580
Ørland
Offisielt navn
Austråttlunden landskapsvernområde
Verneform
landskapsvernområde
Verneplan
Annet vern eller verneplan
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19751219-0029.html
Vernedato
19.12.1975
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
683 daa
Landareal (fra forskrift)
715 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Revideres
Skjøtselsplanstatus
Godkjent
IUCN-status
IUCN V
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Formålet med vern: "Å bevare skoglandskapet og verne et rikt plante- og dyreliv i et område med sterke og verdifulle kulturhistoriske tradisjoner. Videre vil en bevare borgområdet som parklandskap med tilgrensende jordbruksarealer". Lunden er et resultat av århundreders vekslende kulturpåvirkning. De vanligste treslagene er furu og bjørk. Feltsjiktet er artsrikt med mange varmekjære og sjeldne arter. Ei eik er fredet som naturminne. Det er laget natur- og kultursti over området. KILDER: Sør-Trøndelag fylkeskommune. (1988).
Verneformål
Skog- og kulturlandskap
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner