23.05.2018

Fakta: Vern


Grimstadvatn


VV00000673
Hareid
Verneform
dyrelivsfredning
Verneplan
Ikke vurdert
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2011.html
Vernedato
16.12.1983
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
9487 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
Ingen
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Ikke vurdert
Tiltaksbehov
Ikke behov
Generelt
Område med dyrelivsfredning (artsvern) som mellom anna grenser til Grimstadvatnet naturreservat. Den einaste restriksjonen som gjeld for dette området er at alle fugle- og pattedyrartar er freda mot jakt- og fangst. Det er likevel tillate med jakt kråke etter viltlova med forskrifter. Artsvernområdet på 10400 dekar inkluderer reservatet og sjøarealer.
Verneformål
Fugleliv
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner