24.04.2018

Fakta: Vern


Torsæterkampen


VV00001006
Østre Toten
Offisielt navn
Torsæterkampen naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Skogvern
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0102.html
Vernedato
25.01.2013
Status revisjon
Revidert
Første gang vernet
09.07.1993
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Oppland
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
8187 daa
Landareal (fra forskrift)
8175 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Ikke behov
Generelt
Området ligger på Totenåsen og omfatter toppområde og bratt li rundt Tosæterkampen sørøst i Østre Toten kommune. Et lite påvirka barskogsområde, tildels med urskogliknende skogtyper. Skogtypene veksler mellom rike og fattige. Mye blåbærgranskog men det forekommer også stor- og småbregneskog og høgstaudeskog med flere kravfulle planter. Skogen er fuktig og skyggefull, men det finnes også stedvis blokkmark og løsmasser som gir åpninger i skogbildet, samt bekkekløft og bergvegg. Tresjiktet er dominert av gran, men også furu og løvtrær som rogn, osp, bjørk og selje forekommer sammen med en hel del fattigmyrvegetasjon. Berggrunnen består i all hovedsak av syenitter (nordmarkitt), og området ligger i mellomboreal vegetasjonssone. Store forekomster av huldtrestry i området, særlig i den østvendte lia mot Torsætra.
Verneformål
Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt stort skogområde med stor variasjon i skog- og naturtyper og med forholdsvis store, sammenhengende arealer gammel naturskog, noe som er sjeldent i regionen. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I naturreservatet er både bekkekløft, rasmark, bergvegg, høgproduktiv granskog og fjellskog godt representert. Stedvis er det store konsentrasjoner død ved og gode forekomster av sjeldne og sårbare arter av lav, bl.a. huldrestry, og vedboende sopp. Naturreservatet er representativt for skogtypene i regionen. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.
Naturfaglig kvalitet
Arealer med gammel og flersjiktet naturskog, med en god del død ved i forskjellige nedbrytningsstadier. Flere relativt krevende arter er påvist, både typisk gammelskogarter og varmekjære arter. Arter som kan nevnes er huldrestry, flokestry, kort trollskjegg, svartsonekjuke, hyllekjuke og gubbeskjegg. I tillegg kan tannrot nevnes da denne her har sin nordligste og samtidig høgestliggende forekomst på Østlandet. Det vurderes som høyst sannsynlig at det finnes flere rødlistede plantearter innenfor området. Det er i tillegg registrert flere rødlistede fugler innenfor området. Områdets største naturverdier er knyttet til forholdsvis store arelaer med fuktig, gammel granskog med død ved i forskjellige nedbrytningsstadier, samt de store forekomstene med huldrestry. Verneverdiene er nasjonale (***).
Påvirkning
Skogen varierer ganske mye i tilstand og struktur, men det aller meste er gammel naturskog. Øst i området ligger Rausteinshytta som er et serveringssted brukt i forbindelse med ski- og turløypenettet i området. Fra Torsæterområdet opp til Rausteinshytta går det en strømledning. Det går flere stier og skiløyper i området. Skiløypene er tildels tilrettelagt med brede traseer. I nærheten av Rausteinshytta er det ei mast med ulike funksjoner. Det ligger to private hytter/buer i sørøst.
Tiltak
Alminnelig naturoppsyn, skilting.
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner