27.04.2018

Fakta: Vern


Terneholmen og Grønningen


VV00001624
Kristiansand
Offisielt navn
Terneholmen og Grønningen naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for sjøfugl
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0060.html
Vernedato
28.03.1980
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Vest-Agder
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
160 daa
Forvaltningsplanstatus
Revideres
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Videreføre overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Beliggenhet/Områdebeskrivelse: En større holme med fyrtårn (Grønningen fyr) samt endel mindre holmer og skjær ytterst i Kristiansandsfjorden. Holmene er eksponert mot vær og vind og har derfor sparsom vegetasjon. Verneinteresser: En rekke sjøfuglarter. Stor fiskemåkekoloni. Viktig som beite- og oppvekstområde for ærfugl. Verneverdig strandvegetasjon. (Reg. av PAÅ 03.07.80) Fyrstasjonen har oppsyn med området. Ferdselsåre mellom øygruppene. Båndlagt i kystsoneplanen.
Verneformål
Livsmiljøet for sjøfuglene, plante- og dyrelivet.
Naturfaglig kvalitet
sjøfugl
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner