27.04.2018

Fakta: Vern


Oksø


VV00001682
Kristiansand
Offisielt navn
Oksø naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for sjøfugl
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0061.html
Vernedato
28.03.1980
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
397 daa
Forvaltningsplanstatus
Revideres
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Videreføre overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
En øy med fyrtårn samt endel små holmer ved utløpet av Kristiansandsfjorden. Øya er eksponert mot vær og vind på utsida. det er mest grasvegetasjon der sjøfuglene hekker. Inne på øya er det plantet gran. Flere arter av sjøfugl hekker i stort antall. To atskilte områder (Oksøy og Oksø Skarveskjær). Båndlagt i kytsoneplanen. NINA - forskningsrapp. 059: Vegetasjonen på øya er representativ for småøyer i skjærgården, og de botaniske forekomstene knyttet til havstrand er av lokal verdi. Malurt har sin eneste kjente lokalitet i Kristiansand på øya.
Verneformål
Livsmiljøet for sjøfuglene, plante- og dyrelivet.
Naturfaglig kvalitet
sjøfugl
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner