23.05.2018

Fakta: Vern


Sætredalen


VV00002904
Giske
Offisielt navn
Sætredalen naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for sjøfugl
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0861.html
Vernedato
28.05.2010
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
339 daa
Landareal (fra forskrift)
337 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Godkjent
Forvaltningsplan vedtaksdato
15.12.2011
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Reservatet ligg ei eit dalsøkk nord på Valderøya. Eit regulert vassmagasin som ikkje er i bruk har vore ein stor del av reservatet sida opprettinga av vernet. Kommunen har planar om å tømme dammen for vatn permanent, og kanskje rive demninga. Elles er det meste av reservatet lyng- og graskledd. Lengst sør i reservatet ligg det eit plantefelt av sitkagran, gran og furu.
Verneformål
Formålet med naturreservatet er å ta vare på eit område med særskilt verdi for biologisk mangfald. Området er eit tilnærma urørt lyng- og graskledd dalsøkk ned mot eit vassmagasin som ikkje lenger er i bruk. Området med naturleg tilhøyrande plante- og dyr
Naturfaglig kvalitet
Sætredalen er ein viktig hekkelokalitet for måseartar. I 1979 var det registrert om lag 200 par gråmåse. Bestanden ser ut til å ha auka til 400-410 par i 2010. Svartbak og sildemåse er også registrert hekkande her.
Påvirkning
På 1950-talet vart det bygd ei demning og laga eit kunstig vassmagasin i botnen av dalen. Dammen vart tømt i 2012. Kommunen vurderer å rive demninga. Av framande artar er det registrert sitkagran.
Tiltak
Gjengroing er ein stor utfordring. Spesielt sør i reservatet bør det settast inn tiltak for å fjerne gran og sitkagran.
Dokumenter
    • image
    • Sætredalen sett frå austsida
    • image
    • Inn Sætredalen, sett frå nord

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner