24.03.2018

Fakta: Vern


Vassbotndalen


VV00000059
Alta
Offisielt navn
Vassbotndalen landskapsvernområde
Verneform
landskapsvernområde
Verneplan
Ikke vurdert
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911025-0689.html
Vernedato
25.10.1991
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Finnmark
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
76960 daa
Landareal (fra forskrift)
76500 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN V
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Ikke behov
Generelt
Vassbotndalen landskapsvernområde ble fredet ved kongelig resolusjon av 25. oktober 1991. Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et vakkert dalføre med variert landskap og vegetasjon, og med voksesteder for enkelte sjeldne og sårbare arter Vassbotndalen er et vakkert dalføre, med et variert landskap. Vassdraget er varig vernet mot kraftutbygging. På vestsida av dalen finnes det kalk i berggrunnen flere steder, og her finner vi de rike skogtypene lågurtbjørke-skog og høgstaudebjørkeskog. I fuktige og flomutsatte partier er det gråoreskogen som dominerer. Plantelivet i dalen omfatter arter som har sin nordgrense i Vest-Finnmark, bl a rødflangre (Epipactis atrorubens), markjordbær (Fragaria vesca), bergveronika (Veronica fruticans), legeveronika (V. officinalis), berggull (Erysimum hieracifolium) og bergmjølke (Epilobium collinum). Østsida av dalen består av surere bergarter, og skogtypen her er vesentlig blåbærdominert bjørkeskog. Ved utløpet av Vassbotnelva i bunnen av Vassbotndalen finner vi et stort og sammenhengende areal med gråore-skog som er lite påvirket av menneskelige inngrep og beite. Dette er kanskje den fineste gråoreskogen i Finnmark, med utforminger som gjør den til et type-område for oreskog i vår landsdel. Området er vernet som Vassbotndalen naturreservat. Her finner vi i tillegg til gråor treslag som bjørk (Betula pubescens), hegg (Prunus padus), rogn (Sorbus aucuparia) og forskjellige store vierarter (Salix spp). Skogbunnen er dominert av den store bregnen strutseving (Matteuccia struthiopteris), eller av den høyvokste urten mjødurt (Filipendula ulmaria) og andre høgstauder. Strutseving er en sjelden bregne lengst nord i Finnmark, og fins vanlig først fra Alta-området og sørover. Oreskogene er de mest næringsrike og varme-krevende skogtypene vi finner i Finnmark. De har størst utbredelse i lune dalfører i Alta og langs Lakselva i Porsanger. Siden de vokser på den beste jorda, har gråoreskogene vært svært utsatt for oppdyrking og beite. I Bognelvdalen og langs Altaelva er store arealer av gråoreskog oppdyrket. Det er derfor viktig å ta vare på noen større og forholdsvis urørte gråoreskoger, slik som i Vassbotndalen. LITTERATUR: Høiland, Klaus.1986. Lokalitetsliste over utsatte planter i Nord-Norge. Vedlegg til Økoforsk rapport 1986:1/1986:2. Utsatte planter i Nord-Norge.
Verneformål
Et vakkert dalføre og plantelivet.
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Johansen, B. 1987 Skog i Finnmark. Foreløpig rapport til Økoforsk. Ref. kopi (upubl.). Litteratur
Høiland, K. 1986 Lokalitetsliste over utsatte planter i Nord-Norge. Vedlegg til Økoforsk rapport 1986:1/1986:2. Utsatte planter i Nord-Norge. Litteratur
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner