18.01.2018

Fakta: Vern


Øvre Dividal


VV00000131
Målselv
Offisielt navn
Øvre Dividal nasjonalpark/Dieváidvuovddi álbmotmeahcci
Verneform
nasjonalpark
Verneplan
Ikke vurdert
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061201-1315.html
Vernedato
01.12.2006
Status revisjon
Revidert
Første gang vernet
09.07.1971
Forvaltningsmyndighet
Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
769862 daa
Landareal (fra forskrift)
770000 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN II
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Nasjonalpark øverst i Dividalen. Fjellvegetasjon, furuskog, blandings-skog og ren bjørkeskog. Fattigmyr til rikmyr. Palsmyrer finnes også. Flere våtmarksområder. Typisk innlandsnatur i den nordlige landsdel. Leveområde for store rovdyr, bjørn, jerv og gaupe. Beiteland for tamrein. Hekkeområde for en rekke fuglearter. Viktig område for friluftsliv og rekreasjon. Området har internasjonal verneverdi.
Verneformål
Variert villmark, furu- bjørkeskog, vann/myr/fjell
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner