25.02.2018

Fakta: Vern


Spåkenesøra


VV00000135
Nordreisa
Offisielt navn
Spåkenesøra naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for våtmark
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1018.html
Vernedato
08.12.1995
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Troms
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
5403 daa
Landareal (fra forskrift)
120 daa
Sjøareal (fra forskrift)
5180 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ukjent
Trusselnivå
Ikke vurdert
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Våtmarksområde på nordsiden av Spåkeneset. Fjæreområde med stor utstrekning. En skogbevokst holme. Rasteplass for våtmarksfugl under vår- og høsttrekket. Næringsområde for et stort antall arter av våtmarksfugl og en del spurvefugl. Hekkeplass for gravand. Området har regional verneverdi. En del av området nær brinken er oppdyrket. Tidligere planer om forbygning mot sjøen i deler av området S
Verneformål
Bevare et stort fjæreomr., viktig for våtmarksfugl
Naturfaglig kvalitet
våtmark
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner