25.02.2018

Fakta: Vern


Jav'reoaivit


VV00000257
Nordreisa
Offisielt navn
Jav'reoaivit naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Ikke vurdert
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810724-4806.html
Vernedato
24.07.1981
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Troms
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
31885 daa
Landareal (fra forskrift)
30000 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Skjøtselsplan
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Videreføre overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Plantefredningsområde på fjellet SV for Sappen mot Reisadalen og Josdalen. En av de største konsentrasjonene vi har av sjeldne fjellplanter i Nord-Skandinavia. Fjellfloraen har også plantegeografisk interesse. Vegetasjonen består av dryashei, snøleiesamfunn, noe torv- og grasmyr, våte enger og stenmyr. Noe furuskog ved Gapperusjåkka. Området fungerer som ekskursjonslokalitet. Lokaliteten har internasjonal verneverdi. Et reingjerde på brattsiden mot Reisadalen samler store mengder rein i reservatet i begynnelsen av august. Kalvemerking foregår like uten- for reservatet. Dette påfører vegetasjonen betydelige skader i form av tråkk og beiting. Dette problemet søkes løst ved ulike tiltak, nye sperregjerder og evnt. gjeter
Verneformål
Bevare et fjellområde med en enestående flora.
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner