25.02.2018

Fakta: Vern


Reisautløpet


VV00000263
Nordreisa
Offisielt navn
Reisautløpet naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for våtmark
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1017.html
Vernedato
08.12.1995
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Troms
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
6010 daa
Landareal (fra forskrift)
1128 daa
Sjøareal (fra forskrift)
4803 daa
Forvaltningsplanstatus
Under behandling
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Forvaltning- og skjøtselsplan
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Ikke vurdert
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Våtmarksområde ved utløpet av Reisaelva. Elvedelta med sandører og strandenger. Strandengene har uvanlig godt utvikla dreneringssystemer og variert vegetasjon med både sørlige og nordlige, subarktiske trekk. Salteng, brakkvannseng og pøler. Arktiske arter (eskimomure, ishavs- stjerneblom). Viktig trekk- og beiteområde for fugl. Store konsentrasjoner av fiskeender (laksand og siland). Ellers gressender, vadere og terne. Strandengene har internasjonal verneverdi i botanisk sammenheng. Området har regional verneverdi for fuglelivet. Inngrep/påvirkning: Innflygingslys for Sørkjosen flyplass,kraftlinje, furuplanting, noe beitepåvirkning, båttrafikk ut og inn Reisaelva. Omlegging av E6 forbi Sørkjosen og Storslett var planlagt til å berøre området.
Verneformål
Bevare et stort elvedelta, strandenger.
Naturfaglig kvalitet
våtmark
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner