27.04.2018

Fakta: Vern


Fluetjern


VV00000389
Kristiansand
Offisielt navn
Fluetjern naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Ikke vurdert
Vernedato
24.06.1915
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Kristiansand kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
0,4 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
Ingen
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Akutt behov
Generelt
Fluetjern er vernet på grunn av en forekomst av plantearten storak <I>Cladium mariscus</I>. Lokaliteten ble vernet allerede i 1915 og er dermed det eldste verneområdet vi har i Vest-Agder. <BR><BR><B>Beliggenhet og avgrensing:</B> Naturreservat er ei lita tjønn som ligger i en flat forsenkning med fuktig furuskog med bjørk, ørevier og trollhegg på nordøstenden av Straisvannet. <BR><BR><B> Flora, fauna og vegetasjon:</B> Omkring myra er det fattig til intermediær myr som vokser inn i vannet. Det er registrert både padde og buorm i tjønna, men det er forekomsten av planten storak som gjør området interessant. Storak er kategorisert som sterkt truet (EN) på den norske rødlista fra 2010. Den har kun seks kjente forekomster i Norge. Alle norske forekomster regnes som relikter fra en større utbredelse i postglasial varmetid. <BR><BR><B> Kulturminner og tidligere bruk:</B> <BR><BR><B> Skjøtsel og forvaltning:</B> <BR><BR><B> Friluftsliv og tilgjengelighet:</B> Området er lett tilgjengelig fra lysløypa på Strai. Det går ca. 2,5 km med traktorveg og sti fram til Straisvannet, men det er ingen merket sti helt fram til naturreservatet. Offentlig parkeringsplass ved RV 9. Ingen tilrettelegging eller skiltet informasjon i tilknytning til verneområdet. <BR><BR><B> Restriksjoner:</B> Vegetasjonen er fredet.
Verneformål
Planteliv m.m.
Naturfaglig kvalitet
botanikk
Dokumenter
    • image
    • Fluetjern 8. juli 2007. Foto: Pål Klevan
    • image
    • Fluetjern 8. juli 2007. Foto: Pål Klevan

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner