24.03.2018

Fakta: Vern


Ulendeltaet


VV00000536
Lierne
Offisielt navn
Ulendeltaet naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for våtmark
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2104.html
Vernedato
14.12.1984
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
2699 daa
Landareal (fra forskrift)
2800 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Reservatet ligger ca. 350 m.o.h. og utgjøres av et sletteliknende våt-marksområde - et delta - som er bygd opp av løsmasser fra elva. Delta-området er delvis oversvømt ved flom. Sumpskog av gran og bjørk vokserlangs elvekanten. Bakenfor ligger et meget stort og velutviklet vier- belte, som setter sitt preg på området. Dessuten finnes store myrparti. Myrene i reservatet er variert, og omfatter store arealer med regn- vanns-, fattig- og rikmyrer. Det mest iøyenfallende trekk ved myrvegetasjonene er tuedannende gråmose. Blant rikmyrartene finnes klubbe- FORETATTE INNGREP: Foretatt rydding av bjørk i en del av kantskogen for å få fristilt granene. I øst er myrpartier grøftet for tilplanting inn mot det fore-slåtte fredete området. U
Verneformål
Bevare et viktig våtmarksområde.
Naturfaglig kvalitet
våtmark
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner