24.03.2018

Fakta: Vern


Kjenstad


VV00000583
Snåsa
Offisielt navn
Kjenstad landskapsvernområde
Verneform
landskapsvernområde
Verneplan
Ikke vurdert
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001208-1455.html
Vernedato
08.12.2000
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
2717 daa
Landareal (fra forskrift)
2700 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN V
Planbehov
Ukjent
Trusselnivå
Ikke vurdert
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Ikke vurdert
Generelt
Formålet med vernet er å bevare en kvartærgeologisk avsetning i marin grense, med flere terassenivå, toppflater og ei meget stor erosjonsrenne. Sand og grus ble her avsatt i havet foran brefronten. Øverst er det bygd opp deltaflater til en høyde som omtrent tilsvarer marin grense. Avsetningen mangler en tydelig proksimalskråning, noe som tyder på at brefronten lå litt lenger inn i dalen under hoveddelen av dannelsesperioden. En av de høyeste flatene har imidlertid en morene rygg på overflate rett sør for Kjenstadbakken. Dette betyr at brefronten har rykket fram oppå deltaet på et litt senere tidspunkt. Store glasimarine deltaflater i dalene er typiske for trøndelag. Mange av dem har morenerygger eller morenisert materiale i overflata. Avsetningene ved Jørstad er typiske, velformede og enda relativt lite ødelagt av masseuttak (1981). Dette gjelder særlig de høyeste flatene som også er de mest interessante.
Verneformål
Kvartærgeologi
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner