27.08.2016

Fakta: Vern


Gaulosen


VV00000688
Melhus
Offisielt navn
Gaulosen naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for våtmark
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2026.html
Vernedato
23.12.1983
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
643 daa
Landareal (fra forskrift)
125 daa
Sjøareal (fra forskrift)
480 daa
Forvaltningsplanstatus
Godkjent
Forvaltningsplan vedtaksdato
21.09.2009
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ukjent
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Videreføre overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Verneområdet er en grunne av sand og grus som elva har avsatt. Ligger i Gaulosen landskapsvernområde (lokalitet nr. 1653-3-0). Utgjøres både av fastland og en sand-/grusbanke (Storøra). Strandeng-/våtmarksområde av høy botanisk verdi. En rekke sjeldne/spesielle fuglearter. Av rødlistearter av sommerfugl er påvist: Acleris schallerinna (sjelden) og Gelechia hippophaella (utilstrekkelig kjent). Formålet med reservatet er å verne det rike fuglelivet i elveutløpet, med hekkeplasser, overnattings-/overvintringsplasser, og rasteplasser for trekkfugler, samt å verne strandvegetasjonen på Storøra og fastlandet. Det knytter seg store økonomiske interesser til grusen i området. En del hyttebebyggelse rett utenfor reservatet. Revidert 05.07.90. LITTERATUR: Baadsvik, K. 1974. Registreringer av verneverdige strandeng- vegetasjon langs Trondheimsfjorden sommeren 1973. K. norske Vitensk. Selsk. Mus. Rapport Bot. ser. 1974-4:1-65. Bergan, P. I. 1990. Flerbruksplan for Gaula, Trondheim 1990. 31 s. + kart. Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1992, Trøndersk natur 1993:20 s. 52 - 96 Flatberg, K. I. & Sæther, B. 1974. Botanisk verneverdige områder i Trondheimsregionen. K. norske Vitensk. Sels. Mus. Rapport Bot. Ser. 1974-8: 1-51. Folkestad, A.O. 1977. Registrering av ornitologisk viktige våtmarker i Norge (Rapport til Miljøverndepartementet). Stensilert rapport, ca. 500 pp. Haugnes, E. & Nordvik, T. 1985. Vårtrekket i Gaulosen 1985. Trøndersk Natur 12:76-79. Kristiansen, J. N. 1988. Havstrand i Trøndelag. Flora, vegetasjon og verneverdier. Økoforsk Rapp. 1988, 7A:1-186. Kristiansen, J. N. 1988. Havstrand i Trøndelag. Flora, vegetasjon og verneverdier. Økoforsk Rapp. 1988, 7B: 1-139. Lorentsen, Ø. og Heggberget, T.M. 1987. Åpning av jakt på kanadagås i Trøndelag 1986. Viltrapport fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Miljøvernavdelingen. 21 s. Lorentsen, S. H. & Bangjord, G. 1982. Ornitologiske registreringer i Gaulosen, Melhus og Trondheim kommuner, 1975-1981. Trøndersk Natur, Supplement 1-1982. Sandvik. J. 1989. Kanadagåsa i Trøndelag. Trøndersk natur 16: 92-93. Størkersen, Ø. R. & Haugskott, T. 1988. Fugleobservasjoner fra Gaulosen 1982-1988. Trøndersk Natur 15:98-111. Størkersen, Ø. R. 1991. Fugleobservasjoner fra Gaulosenområdet 1989-1990. Trøndersk Natur 18:47-56. Størkersen, Ø. R. 1991. Umoralsk jakt i Gaulosen. Trøndersk Natur 18:133. Suul, J. 1974. Gaulosen et viktig våtmarksområde. Trøndersk Natur 2:19-23. Suul, J. 1975. Store verneverdige interesser i Gaulosen. TOFA Årbok 1975/76. 6s. Suul, J. 1975. Ornitologsike registreringer i Gaulosen, Melhus og Trondheim kommuner, Sør-Trøndelag. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Zool. Ser. 1975-8: 43. Suul, J. 1979. Faunistisk rapport for Sør-Trøndelag. Trøndersk Natur nr. 1: 20-28 Sæther, B., Klokk, T. og Taagvold, H. 1980. Flora og vegetasjon i Gaulas nedbørsfelt, Sør-Trøndelag og Hedmark. Botaniske undersøkelser i 10-års verna vassdrag. Delrapport 2. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport Bot. Ser. 1980: 7. 1 - 184. Tollefsrud, J. I. et al. 1991. Perler i Norsk natur - en veiviser, Aschehoug, Oslo 1991. s.354-356. Viltet i Melhus. 1991. Status for viltarter og viltområder i Melhus kommune. Melhus viltnemnd. Rapport + kart.
Verneformål
Bevare et viktig våtmarksomr. med et rikt fugleliv
Naturfaglig kvalitet
våtmark
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner