24.04.2018

Fakta: Vern


Flakkan


VV00000699
Høylandet
Offisielt navn
Flakkan dyrefredningsområde
Verneform
dyrefredningsområde
Verneplan
Verneplan for våtmark
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2106.html
Vernedato
14.12.1984
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Høylandet kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
923 daa
Landareal (fra forskrift)
940 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Under behandling
IUCN-status
IUCN IV
Planbehov
Skjøtselsplan
Trusselnivå
Ukjent
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Flakkan (63 m.o.h.) er et todelt vatn med stor gjennomstrømming. I nordenden preges landskapet av to elver som bukter seg gjennom et flatt landskap med store myrflater. Spesielt det ene løpet er sterkt meandrerende og har dannet kroksjøer. Langs vestsida er det en del jordbruksareal, ellers er vatnet omgitt av åser med barskog. Botanisk er deltaområdene varierte med fine soneringer. Myrpartiene i området er også variert og har innslag av rikmyr, spesielt i sør. Her vokser bl.a. breimyrull.
Verneformål
Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.
Naturfaglig kvalitet
våtmark
Påvirkning
Langs østsida går en høyspenningslinje. I nordenden krysser en telefonlinje området. I sør-vest går en kraftlinje langs området, og en kraftlinje krysser vatnet i nord-øst. Over området i nord går et reinstrekk, og det er en slakteplass for rein på Flåtmyra. Det foregår beiting i området.
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner