27.04.2018

Fakta: Vern


Vistehorten


VV00000990
Vågå
Offisielt navn
Vistehorten naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Skogvern
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0660.html
Vernedato
09.07.1993
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Vågå kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
234 daa
Landareal (fra forskrift)
233 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Godkjent
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Videreføre overvåking
Tiltaksbehov
Akutt behov
Generelt
Ligger i de sørvendte bakkene på nordsida av Vågåvatnet i Vågå kommune. Referanseområde for Ottadalstypen av ekstremtørre kalkfuruskoger. En av de viktigste lokalitetene med tørreng i Norge. Voksested for spesielle og sjeldne lavarter. Del av gammelt kulturlandskap.
Verneformål
Ta vare på en særpreget kalkfuruskog, spesielle vegetasjonssamfunn og særpreget kulturlandskap.
Naturfaglig kvalitet
barskog
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner