23.05.2018

Fakta: Vern


Tornesvatnet


VV00001145
Haugesund
Offisielt navn
Tornesvatnet naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for våtmark
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1271.html
Vernedato
20.12.1996
Status revisjon
Revidert
Forvaltningsmyndighet
Haugesund kommune
MOB-Land prioritet
B Høy prioritet
Totalareal (fra kartobjekt)
182 daa
Landareal (fra forskrift)
186 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Forvaltning- og skjøtselsplan
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Ligg som ein del av grønstrukturen innanfor Haugesund by. Viktig hekkeplass for fleire våtmarksfuglar m.a. stokkand, krikkand, brunnakke, sothøne, sevsongar og sevspurv. Også viktig opphaldsstad for ender utanfor hekketida.
Verneformål
Formålet med vernet er å ta vare på eit område som er viktig for rastande og overvintrande, men og for hekkande vassfugl.
Naturfaglig kvalitet
Generelt: Lokaliteten ligg rundt to kilometer nord for Haugesund sentrum. Vatnet ligg berre 500 meter frå sjøen og 1 meter over havnivå.Naturtypar, mangfald: Tornesvatnet er grunt og næringsrikt. Den nære kontakten med sjøen gjer vatnet viktig for ulike vassfuglar på trekk. I vestenden veks det mykje takrør, særleg på sørsida. På nordsida finst det litt urterik lynghei og edellauvskog. Vatnet er ein viktig hekkeplass for fleire våtmarksfuglar m.a. stokkand, krikkand, brunnakke, sivhøne (NT) og sothøne. Den fine takrørskogen i vestenden gjev gode hekkeforhold for artar som sivsongar, røyrsongar, grashoppesongar (VU) og sivspurv. Det er også ein viktig opphaldsstad for ender utanfor hekketida. Totalt er det registrert ca. 140 fugleartar i reservatet. I 2006 vart det funne storsalamander (VU) i to mindre dammar nordvest for (utanfor) reservatet. Visse opplysningar tyder på at arten tidlegare og er funnen innanfor reservatet.
Påvirkning
I den austre delen er det ei stor utfylling, planering av stranda og beita innanfor, og mudderbankane som var før er borte. Vatnet er seinka. På sørsida ligg eit større landbruksområde.
Dokumenter
    • image
    • Tornesvatnet © Norsk Fly og Flyfoto

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner