23.05.2018

Fakta: Vern


Særkilampi


VV00001177
Kongsvinger
Offisielt navn
Særkilampi naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Skogvern
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0658.html
Vernedato
09.07.1993
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Hedmark
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
4785 daa
Landareal (fra forskrift)
4800 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Ikke vurdert
Tiltaksbehov
Ikke behov
Generelt
Formålet med fredningen er å bevare et barskogområde med fattig furuskog og middels rik granskog i den sørboreale skogsonen som er typisk for regionen. Vannet Særkilampi ligger innenfor det vernede området. Berggrunnen består av finkornet granittisk gneis, og området har løsmasser av varierende tykkelse.Store deler av reservatet består av myr. På de næringsfattige myrene finner en furumyrskog med glissen tresetting. I de lavereliggende delene, der det er forsenkninger med høy grunnvannstand, finnes spredte områder med gransumpskog. Fastmarka i de østre delene av reservatet domineres av skrinn røsslyng-blokkebærfuruskog. Lenger vest dominerer bærlyng-barblandingsskog. Denne er velutviklet på de utvaskede morenene som har god drenering, og som finnes spredt over hele området. Blåbærgranskog finnes på steder med god vanntilgang, og opptar det nest største arealet. Vegetasjonen i reservatet er relativt artsfattig. I bærlyng-barblandingsskogen dominerer røsslyng og blåbær, med krekling, tyttebær og mjølbær som vanlige arter. Blåbærgranskogen er delvis svært tett, slik at bunnsjiktet er dårlig utviklet. En finner imidlertid blåbær, maiblom, stri kråkefot og smyle i denne skogtypen. Furu- og gransumpskogen i området har en stor andel torvmoser i bunnsjiktet. På enkelte lokaliteter i gransumpskogen vokser det også flaskestarr, flekkmarihånd og turt. Det meste av skogen er relativt gammel, men noen furubestand er av yngre alder. Det forekommer en del tørrstammer og nedfall, og det er også et stort innslag av lauvtrær i reservatet. Det finnes spor etter tidligere branner her, og brenning har trolig vært brukt som beredningsmetode for å få opp ungskog etter hogst. I reservatet kan en finne både elg, rådyr, rev og hare, i tillegg til bokfink, rødstrupe, fuglekonge, storfugl, orrfugl og tretåspett. Heilo og storlom har tidvis tilhold innenfor reservatet.
Verneformål
Fattig furuskog og middels rik granskog.
Naturfaglig kvalitet
barskog
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner