25.02.2018

Fakta: Vern


Grønøyra


VV00001267
Naustdal
Offisielt navn
Grønøyra naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for våtmark
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0961.html
Vernedato
20.12.1991
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Naustdal kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
107 daa
Landareal (fra forskrift)
30 daa
Sjøareal (fra forskrift)
70 daa
Forvaltningsplanstatus
Godkjent
Forvaltningsplan vedtaksdato
01.12.2011
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Eit elvedelta rett aust for Naustdal sentrum. Området innheld både representative vegetasjonstypar (strandeng- og strandsumpsamfunn), og særeigne trekk. Strandsumpsamfunna representerer ein økosystemtype somi dag er unik i Nord-Europa. Særleg førekomsten av stilkvasshår gjer området svært verdifullt. Arten veks i Noreg berre her, ved Førde og i Osen i Gaular. Stilkvasshår er sjelden og truga i heile Europa. Området er i tillegg eit viktig trekk- og overvintringsområde for våtmarksfugl, m.a. kanadagås. Grønøyra er verna som naturreservat. Verdien til deltaet er redusert i høve til det opphavelege på grunn av inngrep.
Verneformål
Et marint deltaområde med bl.a. stilkvasshår.
Naturfaglig kvalitet
Eit verdifullt deltaområde med pusleplantesamfunn, der det m.a. veks stilkvasshår.
Påvirkning
Ei viss ureining og uroing frå tilstøytande tettstad og jordbruksareal. Storvaksen vegetasjon kan vere uheldig for pusleplantesamfunna.
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner