27.04.2018

Fakta: Vern


Nordelva


VV00001415
Bjugn, Indre Fosen
Offisielt navn
Nordelva naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Skogvern
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0973.html
Vernedato
31.08.2001
Status revisjon
Revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
2430 daa
Landareal (fra forskrift)
2442 daa
Forvaltningsplanstatus
Godkjent
Forvaltningsplan vedtaksdato
01.08.2006
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ukjent
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Ikke behov
Generelt
Nordelva naturreservat ligger i en dalkløft der hvor Nordelva renner fra Krinsvatnet sørvestover og ut i fjorden ved Råkvåg. Berggrunnen består av grågrønn leirskifer. Store deler ligger under marin grense (158 moh). Naturreservatet har stor variasjon i vegetasjonstyper og arter, og inneholder en stor og rik lokalitet av kystfranskog (boreal regnskog). Storbregne- og småbregnegraskog i dominerer i nedre delerpå marine avsetninger. I øvre del er røsslyngfuruskog vanlig. Innslag av høgstaude- og blåbærgranskog og sumpgranskog finnes, og også noe gråor-almeskog. Skogen er ganske grovvokst, særlig i nedre deler. Det finnes mange signalarter og rødlisteareter av lav i området.
Verneformål
Skogområde med boreal regnskog
Naturfaglig kvalitet
barskog
Dokumenter
    • image
    • Nordelva naturrreservat - barskog i Rissa kommune
    • image
    • Vernekart for området

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner