27.04.2018

Fakta: Vern


Molinga


VV00001445
Røros
Offisielt navn
Molinga naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for våtmark
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2033.html
Vernedato
23.12.1983
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Røros kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
1602 daa
Landareal (fra forskrift)
1605 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Ikke behov
Generelt
Molinga naturreservat ligger i vestenden av Aursunden og utgjør et flatt, meget vakkert landskap omkring utløpet til elvene Litl-Molingen og Stor-Molingen og tilstøtende myrområder. En morenerygg går inn i området fra nordvest. Sammenhengende våtmarksområde med myrer, sumper, fukteng, grunne småtjern og elveloner. Vannstanden i Aursunden er viktig for området. Omgivelsene er for det meste bjørkeskoglier med myrdrag. Viktig som elgbeite. Mange spesielle fuglearter er kjent fra området; gråhegre, stokkand, krikkand, brunnakke, bergand, trane, skjeand, havelle, temmincsnipe, svømmesnipe, jordugle, enkeltbekkasin, blåstrupe, heilo, vipe, brushane m.fl. Formålet med vern: "Å bevare et våtmarksområde som er spesielt viktig for en rekke vannfugler". INNGREP Aursunden er regulert og vannstanden i reservatets nedre del påvirkes av dette. Flere veier i utkanten av området. Hytteanlegg like ved. Det er tatt ut grus et par steder.
Verneformål
Bevare et viktig våtmarksområde.
Naturfaglig kvalitet
våtmark
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner