27.04.2018

Fakta: Vern


Sølendet


VV00001500
Røros
Offisielt navn
Sølendet naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for myr
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1108.html
Vernedato
21.12.1990
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Røros kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
3077 daa
Landareal (fra forskrift)
3219 daa
Forvaltningsplanstatus
Godkjent
Forvaltningsplan vedtaksdato
31.12.2010
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ukjent
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Videreføre overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Sølendet naturreservat består av halvparten myr, hovedsaklig rikmyr, ca 20% engskog mens resten er hei eller heiskog. Flora og vegetasjon er godt undersøkt på Sølendet, og det er kartlagt 282 taxa av karplanter, 25 av orkideer. Av rødlistearter for moser er påvist: torvflik (Lophozia laxa, nært truet, 1981), PQ 444 527 720 moh, ombrotrof tue, nerveklo (Drepanocladus sendtneri, usikker, 1982). Av rødlistearter for karplanter er påvist: Hvitkurle (Leucorchis albida ssp. albida, sårbar), svartkurle (Nigritella nigra, sårbar), handmarinøkkel (Botrychium lanceolatum, hensynskrevende), høstmarinøkkel (Botrychium multifidum, hensynskrevende), lappmarihand (Dactylorhiza lapponica, hensynskrevende, 1988). Tidligere slåtte- arealer utgjør ca. 2000 da og en beregning viser at en potensielt kan ta ut ca. 100 tonn høy i året.
Verneformål
Stort slåttemyrområde. Rik og egenartet flora.
Naturfaglig kvalitet
myr
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner