24.04.2018

Fakta: Vern


Øie


VV00001546
Høylandet
Offisielt navn
Øie naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for våtmark
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2107.html
Vernedato
14.12.1984
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Høylandet kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
326 daa
Landareal (fra forskrift)
300 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Godkjent
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ukjent
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Området ligger 63 m.o.h. og består av et sletteliknende våtmarksområde- et delta - som er bygd opp av løsmasser fra elva i ei avstengt, grunn bukt av Øyvatnet. Elva bukter seg (meandrerer) gjennom et flatt, frodig myrlandskap, med en del spredt bjørkeskog. Langs vestsida av området går R 17, og ellers er området omkranset av dyrkamark og slakke gran- skogslier. Botanisk er området interessant som typeområde, bl.a. p.g.a. de tydelige vegetasjonssonene fra land og utover i bukta. Langs elva vokser det vierkratt med endel bjørk.
Verneformål
Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.
Naturfaglig kvalitet
våtmark
Påvirkning
Det foregår beiting i området, og gjerder går over området. Langs området i vest går en høyspentlinje. Langs R17 er det hogd endel skog og foretatt nyplantinger. Elva og vatnet er påvirket av forurensinger.
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner