24.04.2018

Fakta: Vern


Hattmoenget


VV00001555
Høylandet
Offisielt navn
Hattmoenget naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for myr
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0679.html
Vernedato
26.08.1988
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Høylandet kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
239 daa
Landareal (fra forskrift)
230 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Godkjent
Skjøtselsplan vedtaksdato
15.05.2012
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ukjent
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Myrområdet Hattmoenget er del av et større myrlandskap rundt Almåsgrønningen på Høylandet. Naturreservatet ligger på østsida av den kalkrike Rosåsen, og er omkranset av granskog på alle sider unntatt i vest, der området grenser mot resten av myrlandskapet. I hele naturreservatet dominerer bakkemyrene, og særlig er fattig fastmattemyr vanlig. Rome og bjønnskjegg er dominerende arter. Denne naturtypen kan ha brukbar produksjon og området har vært brukt som slåttemyr. Oppover Hattmoenget finnes rikere myrpartier, mest intermediær vegetasjon. Et større bakkemyrkompleks med kalkrike kilder og ekstremrik vegetasjon går delvis inn i naturreservatet i sør. I denne ekstremrike vegetasjonen er det blant annet registrert flere orkideer, breiull, brunskjene, stortveblad osv. Trådstarr og flaskestarr dominerer, svarttopp og gulstarr er vanlig.
Verneformål
Formålet med fredningen er å bevare et bakkemyrkompleks med kilder og ekstremrik vegetasjon.
Naturfaglig kvalitet
myr
Påvirkning
Enkelte kjørespor finnes, men er ubetydelige. Alle bakkemyrene i reservatet er i nokså sterk til sterk gjengroing.
Tiltak
Ca 50 dekar bør ryddes og skjøttes ekstensivt.
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner