24.04.2018

Fakta: Vern


Grytbogen-Kubåsen


VV00001561
Høylandet, Nærøy
Offisielt navn
Grytbogen-Kubåsen naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for edelløvskog/rike løvskoger
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4802.html
Vernedato
04.09.1981
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Nærøy kommune og Høylandet kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
4778 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Godkjent
Skjøtselsplan vedtaksdato
24.05.2012
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ukjent
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Almeskog, gråor-almeskog m/urskogspreg. Stor, bratt fjell- skråning, S-V eksponert. Berggrunn: Glimmerskifer-marmor. Fra sjøen opp til snaufjellet, 360 m.o.h. Flere partier med bratte fjellheng, nederst mot fjorden rasmark. I øvre partier glissen almebestand, felt-sjiktet dominert av myske. Fuktige parti lengre nede med høgstauder. Blokkmark- og rasmarkdominerte partier. I de nedre partiene blandings-skog, feltsjiktet tilhørende rik gråorskog. Rik flora og fuglefauna av sangere. Slake granskoglier på andre siden av fjorden. En del av omr.. også i Nærøy kommune. -Ingen inngrep - urskog. -For bratt til å kunne utnyttes. -Skjøtselstiltak: Restaurere gammel ferdselslei til seter.
Verneformål
Bevare et av de største almebestandene i fylket med en tilnærmet urørt karakter og med en rekke sjeldne plantearter.
Naturfaglig kvalitet
edelløvskog/rike løvskoger
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner