27.04.2018

Fakta: Vern


Gåseholmen og Slettholmen


VV00001680
Kristiansand
Offisielt navn
Gåseholmen og Slettholmen naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for sjøfugl
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0059.html
Vernedato
28.03.1980
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Vest-Agder
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
75 daa
Forvaltningsplanstatus
Revideres
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Videreføre overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Holmene ligger utenfor Herøy midt i Randesunds skjærgård. Vegetasjonen domineres av gras og lyng. Slettholmen er flat og isskurt med sparsom vegetasjon. Store kolonier av fiskemåker og makrellterner. Hettemåker hekker også, noe som er sjeldent på holmer i denne delen av fylket. To atskilte områder. Vurdert å utvide reservatet til også å gjelde den lille holmen innenfor Ledholmen. Gåseholmen er privateid med hytte som fortsatt kan brukes. Båndlagt i kystsoneplan. NINA, Forskn.rapp, 59: Gåseholmen: Tydelig fuglegjødslet vegetasjon. (strandbalderbrå, kystbergknapp, englodnegras). Svingninger i populasjonen av sjøfugl vil påvirke vegetasjonens sammensetning. Lokal botanisk verneverdi.
Verneformål
Livsmiljøet for sjøfuglene, plante- og dyrelivet.
Naturfaglig kvalitet
sjøfugl
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner