27.04.2018

Fakta: Vern


Lille Korssjøen


VV00001927
Os (Hedmark), Røros
Offisielt navn
Lille Korssjøen naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Skogvern
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0963.html
Vernedato
04.12.1992
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Hedmark og Røros kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
7254 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Ikke vurdert
Tiltaksbehov
Ikke behov
Generelt
Interessant barskogsområde bestående av en vestvendt li med mange morenerygger beliggende øst for Lille Korssjøen. På de tørre stedene, bla. oppe på moreneryggene er det lavrik furuskog. I søkkene er det mange steder frodig høgstaudebjørkeskog. Furu- skogen går opp til ca. 850 m.o.h. Bjørk danner skoggrensen ved ca. 900 m.o.h. Området ble vernet ved kongelig resolusjon av 04.12.1992 om verneplan for barskog. Formålet med vern: "Å verne en skogstype med gammel, grov furu- skog på noe mer næringsrik mark enn det vi finner i Femundsmarka". Interessekonflikter i området anses som små. (Angell-Petersen, I.). I tillegg til naturskog, inneholder området også en rik fuglefauna, med bl.a. varmekjære arter. Området inneholder også flere gamle løer som bør restaureres. Røros Fjellstyre har en hytte i utkanten av området. Forvaltningen av området drives av Røros kommune med Tom Johansen som oppsynsmann. INNGREP: Det finnes noen småhogstflater i området, og endel plukkhogst har vært drevet.
Verneformål
Bevare en skogtype med gammel og grov furuskog.
Naturfaglig kvalitet
barskog
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner