25.02.2018

Fakta: Vern


Kleppsstølsvatnet


VV00002276
Naustdal
Offisielt navn
Kleppsstølsvatnet naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for myr
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0944.html
Vernedato
18.06.2004
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Naustdal kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
482 daa
Landareal (fra forskrift)
480 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Under behandling
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Området ligg i Åsedalen i Naustdal, som eit tilnærma flatt myrlandskap som fyller dalbotnen mellom Åsedøla og utløpet frå Kleppstølsvatnet.
Verneformål
Velutvikla myrområde med spekter av ulike myrtypar
Naturfaglig kvalitet
Store flatmyrar, med fattig fast- og mjukmattevegetasjon, til dels i nivå med to stilleflytande elvar som renn saman, pregar området. Ombrotrofe parti (planmyr) med låge tuer inngår i dette komplekset. Mykje av dei naturleg tilstøytande bakkemyrane er i dag avskorne frå det sentrale myrkomplekset av vegar, og er difor utanfor grensa. Bakkemyr er likevel representert, og søraust i området finst ei kanthøgmyr i tilknyting til eit tidlegare elveløp. Botanisk er området interessant ved førekomsten av frynsetorvmose, som er sjeldsynt på Vestlandet, og relativt høgt artsmangfald. Området er også plantegeografisk interessant gjennom kombinasjonen av austlege karaktertrekk (t.d. førekomsten av kvitkrull og rusttorvmose) og vestlege trekk (m.a. tuer dominerte av heigråmose).
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner