25.02.2018

Fakta: Vern


Tuemyra


VV00002292
Flora, Naustdal
Offisielt navn
Tuemyra naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Verneplan for myr
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0943.html
Vernedato
18.06.2004
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
517 daa
Landareal (fra forskrift)
514 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Under behandling
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Naturreservatet ligg på det aust-vest- gåande vasskiljet mellom Kvellestad i Naustdal og Standal i Flora kommune. Det sentrale vernemotivet er ei planmyr med uvanleg velutvikla erosjonsformer.
Verneformål
Erodert planmyr, i veksling med anna myr og skog.
Naturfaglig kvalitet
Ei anna erodert planmyr er noko mindre, og i tillegg har ein i austre delen av området tuebakkemyr, noko terrengdekkjande myr, og kystlynghei og overgangsformer mellom hei og myr. I vestre del er ein del gammal furuskog langs og mellom myrane, medan skogen i austre del ber preg av attgroing frå tidlegare snaumark, ein prosess som stadig pågår. Planmyr og tuebakkemyr har røsslyngdominerte tuer med heigråmose, bjønnskjegg og klokkelyng. Blåmose finst spreidd i ombrotrofe tuer. Mellom tuene i planmyrane er det mykje lausbotn, med innslag av minerotrof vegetasjon. Småtre av furu og bjørk veks spreidd på myrane.
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner