27.04.2018

Fakta: Vern


Ottadalen


VV00002443
Skjåk, Lom, Vågå
Offisielt navn
Ottadalen landskapsvernområde
Verneform
landskapsvernområde
Verneplan
Verneplan for nasjonalparker og andre større verneområder
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1306.html
Vernedato
24.11.2006
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Nasjonalparkstyre for Reinheimen
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
224057 daa
Landareal (fra forskrift)
223000 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Godkjent
Forvaltningsplan vedtaksdato
14.12.2009
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN V
Planbehov
Ukjent
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Ikke vurdert
Generelt
Landskapsvernområdet ligg i Skjåk, Lom og Vågå kommunar. Området er utan innmark, men det blir utøvd eit aktivt utmarksbeite. Vatningsanlegg i fjellet er utgangpunkt for avgrensing av landskapsverneområdet. Området ligg i det heile over skoggrensa, og er ein del av leveområdet for villrein. Jakt, fiske og friluftsliv er viktige brukarinteresser. Området er rikt på kulturminne knytt til vatningskultur og fangstkultur.
Verneformål
Ta vare på eit eigenarta naturlandskap som del av eit samanhengande høgfjellsområde. Ta vare på det biologiske mangfaldet i området, med særleg vekt på villreinstammen i Ottadalen nord ta vare på kulturminne mellom anna knytt til vatningsanlegg. Ålmenta s
Naturfaglig kvalitet
landskap
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner