27.04.2018

Fakta: Vern


Mølmannsdalen


VV00002665
Røros
Offisielt navn
Mølmannsdalen naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Skogvern
Verneforskrift
https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1897
Vernedato
01.12.2017
Status revisjon
Revidert
Første gang vernet
19.12.2008
Forvaltningsmyndighet
Røros kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
4643 daa
Landareal (fra forskrift)
4618 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Området ligger i Mølmannsdalen like øst for Røros sentrum. I sør grenser området til Håelva. Området har særpregete kvartærgeologiske kvaliteter som ravinedaler, langstrakte eskere, dødisgroper og flate moer på fine sedimenter. Rikere berggrunn i Mølmannsdalslia tilfører områdene nedenfor rikt sigevann som gir opphav til rikere vegetasjon. I nordvest er det ultrabasiske bergarter (serpentin), som gir en særpreget flora. Den dominerende skogtypen er furuskog av fattige typer, men noe småbregneskog, lågurtskog og høgstaudeskog finnes. I fuktigere dalbunner er det mer bjørk, samt noe istervier og hegg.
Verneformål
Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer bestemte typer natur i form av furuskog på breelvsedimenter i mellomboreal vegetasjonssone samt furuskog på ultrabasisk berggrunn (serpentin). Området er egenartet ved at det har næringsrike sig, stedvis i ravinedaler, som gir grunnlag for rike vegetasjonstyper som kalk-lågurtskog og høgstaudeskog. Området utgjør også en spesiell geologisk forekomst med breelvsedimenter, esker, dødisgroper og ravinedaler. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.
Naturfaglig kvalitet
Verdiene til området er knyttet både til skog, ferskvann og de spesielle geologiske (serpentin) og kvartærgeologiske kvalitetene området har. At vi her har større områder med sandfuruskog knyttet til finsand i kombinasjon med ravinedaler og bresjøsedimenter gjør området spesielt og dette er en naturtype det er vernet lite av.
Påvirkning
Det går en vei gjennom området. Her er handicap-parkeringsplass og handicap-fiskeplass. Stier, skiløype, åpne buer, gapahuk og tilrettelagte bålplasser er innenfor området. Europalerk finnes flere steder, samt også noe plantet norsk gran og noen sembrafuruer. Skogen er også påvirket av tidligere skogsdrift.
Tiltak
Fjerne fremmede treslag.
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner