24.11.2017

Fakta: Vern


Mølmannsdalslia


VV00002665
Røros
Offisielt navn
Mølmannsdalslia naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Skogvern
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1456.html
Vernedato
19.12.2008
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Røros kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
610 daa
Landareal (fra forskrift)
610 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Ingen plan
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Ikke behov
Tiltaksbehov
Ikke behov
Generelt
Mølmannsdalen naturreservat ligger i ei sørvestvendt li i Mølmannsdalen, ca. 5 km sørøst for Røros sentrum. Området er ei gjenstående øy av gammel furuskog, som i kombinasjon med ultrabasiske bergarter (serpentin) gir en særpreget flora, og hvor næringsrikt sig gir grunnlag for kalk-lågurtfuruskog, som er en sjelden vegetasjonstype i dette høydelaget. Øverst i området ligger Grøtberget, som er en serpentinkolle. Skogen i området har unngått de omfattende hogstene som ble utført i forbindelse med driften av Røros kobberverk, og er derfor relativt upåvirket av skogsdrift sammenlignet med omkringliggende skoger. Kalk-lågurtfuruskog er en sjelden vegetasjonstype i dette høydelaget.
Verneformål
Gammel furuskog, herunder kalk-lågurtfuruskog
Naturfaglig kvalitet
skog
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner