25.02.2018

Fakta: Vern


Naustdal-Gjengedal


VV00002748
Jølster, Førde, Naustdal, Gloppen
Offisielt navn
Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde
Verneform
landskapsvernområde
Verneplan
Verneplan for nasjonalparker og andre større verneområder
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090109-0020.html
Vernedato
09.01.2009
Status revisjon
Ikke revidert
Forvaltningsmyndighet
Verneområdestyret for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
394992 daa
Landareal (fra forskrift)
393300 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Godkjent
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN V
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Truet
Overvåkingsbehov
Ikke vurdert
Tiltaksbehov
Behov
Verneformål
Natur og kulturlandskap fra lågland til fjell

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner