24.04.2018

Fakta: Vern


Langfjelldalen–Holmdalen


VV00002874
Høylandet
Offisielt navn
Langfjelldalen–Holmdalen naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Skogvern
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1620.html
Vernedato
17.12.2010
Status revisjon
Revidert
Første gang vernet
17.12.2010
Forvaltningsmyndighet
Høylandet kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
14498 daa
Landareal (fra forskrift)
14532 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Under behandling
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ikke vurdert
Overvåkingsbehov
Videreføre overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Langfjelldalen–Holmdalen naturreservat i Høylandet kommune ble opprettet 17. desember 2010. Reservatet dekker et totalareal på ca. 14.532 dekar. Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som inneholder sjelden og sårbar natur, og som representerer ulike skogtyper under naturlig dynamikk. Området preges av rike skogtyper, herunder kalkskog, boreal regnskog og bekkekløfter. Sjeldne og rike skogtyper Holmdalen er en relativt trang øst-vestgående dal på sørvestsida av Follafjorden. Nordsida av dalen er svært bratt med rike bergarter, mens sørsida preges av fattigere bergarter. Langfjelldalen er en markert nord-sørgående dal i en lengde av ca 7 km langs Langfiellelva og mot Bjørtjønnin. Området har rike, sjeldne og spesielt verdifulle skogtyper for denne regionen, med et tilnærmet sammenhengende belte av bjørkeskog og gråor-almeskog med en svært rik lavflora. Her finnes også svært fuktige skogtyper, tilnærmet kystgranskog, og lågurtgranskog med sjeldne sopparter, rikmyr og et rikt våtmarksområde. Europas regnskog I naturreservatet finnes innslag av en skogtype som har sin europeiske hovedutbredelse langs kysten av Midt-Norge, nemlig boreal regnskog (kystgranskog). Tilsvarende skoger finnes bare noen få steder ellers i verden. Typisk for den boreale regnskogen er et fuktig og kjølig klima. Denne type skog har et særlig stort mangfold av trelevende lavarter. Flere av lavartene har kystgranskogen i Midt-Norge som sitt eneste eller viktigste utbredelsesområde i Europa.
Verneformål
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som inneholder sjelden og sårbar natur, og som representerer ulike skogtyper under naturlig dynamikk. Området preges av rike skogtyper, herunder kalkskog, boreal regnskog og bekkekløft. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
Naturfaglig kvalitet
Langfjelldalen-Holmdalen naturreservat er klassifisert som et regionalt viktig (**) skogområde.
Påvirkning
Tekniske inngrep Spor etter gammel kjerreveg/traktorveg/vinterveg, nesten helt forfalt/gjengrodd, går gjennom området.
Tiltak
Verneskilt settes på punkter som er å anse som aktuelle innfallsporter til reservatet, etter oppdrag fra SNO. Arbeidet vil bli utført i løpet av 2013. Ansvar: FMNT. Forvaltningsmyndigheten har utformet informasjonsplakat. Plakatene plasseres ut i samråd med SNO, fortrinnsvis i tilknytning til stien og veien som går i området. Hensikten med informasjon i forbindelse med verneområder, er å veilede og skape økt forståelse for vern av arter og naturtyper. Dette innebærer å gi de som ferdes i verneområdene kunnskap om hvilke verdier som finnes og om hva som er tillatt og ikke tillatt i verneområdet. For å sikre at de øvrige tiltak, og eventuelle ikke-tiltak er med på å øke verdien av området bør det gjennomføres overvåkning av naturtilstanden. Det biologiske mangfoldet bør kartlegges bedre, og fremmede arter bør hindres i å etablere seg her. Befaring og tilstandsvurdering bør gjennomføres en gang hvert 5-10 år, gjerne i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen. FMNT har ansvar for dette tiltaket.
Dokumenter

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner