21.11.2017

Fakta: Vern


Råbesdalen


VV00002986
Høylandet
Offisielt navn
Råbesdalen naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Skogvern
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1621.html
Vernedato
17.12.2010
Status revisjon
Ikke revidert
Første gang vernet
17.12.2010
Forvaltningsmyndighet
Høylandet kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
4957 daa
Landareal (fra forskrift)
4856 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Under behandling
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ikke vurdert
Overvåkingsbehov
Videreføre overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Råbesdalen naturreservat danner en markert V-dal i lengde av ca 6 km. Den er trang med bratte dalsider i hele lengderetningen, til dels med dramatisk natur. I de ytre deler er hele dalsidene skogkledd. Spesielt i de østlige delene finnes gammel granskog med en alder i overkant av 250 år. Det er også mye eldre lauvskog, særlig rogn og bjørk, samt alm i området. I området er det innslag av både boreal regnskog, edellauvskog og bekkekløft og rike skogtyper i form av høgstaudeskog og storbregneskog. Dalføret har stort sett sammenhengende arealer med forskjellige gradienter av gammel skog med mange strukturer og livsmiljø som er viktige for ivaretakelse av mange artsgrupper. Dette er uvanlig både i regional og nasjonal sammenheng. Råbesdalen er meget verneverdig - også i en nasjonal sammenheng. Europas regnskog I naturreservatet finnes innslag av en skogtype som har sin europeiske hovedutbredelse langs kysten av Midt-Norge, nemlig boreal regnskog (kystgranskog). Tilsvarende skoger finnes bare noen få steder ellers i verden. Typisk for den boreale regnskogen er et fuktig og kjølig klima med mye og hyppig nedbør, stabilt skogmiljø, høyde over havet oftest under 200 m. Denne type skog har et særlig stort mangfold av trelevende lavarter. Flere av lavartene har kystgranskogen i Midt-Norge som sitt eneste eller viktigste utbredelsesområde i Europa. Disse artene har fått en egen plantegeografisk benevnelse – trøndelagselementet.
Verneformål
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, og som representerer ulike skogtyper under naturlig dynamikk. Området er preget av rike skogtyper, boreal regnskog og bekkekløft. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
Naturfaglig kvalitet
Råbesdalen naturreservat er klassifisert som nasjonalt viktig (***) kystgranskog.
Påvirkning
Området er relativt urørt, men det går en skogsbilvei her. Enkelte eldre og nyere utkjøringsveier for tømmer finnes helt vest i verneområdet.
Tiltak
MERKING MED VERNESKILT Verneskilt settes på punkter som er å anse som aktuelle innfallsporter til reservatet, etter oppdrag fra SNO. Arbeidet vil bli utført i løpet av 2013. Ansvar: FMNT. OPPFØRING AV INFORMASJONSPLAKAT Forvaltningsmyndigheten utformer informasjonsplakat. Plakatene plasseres ut i samråd med SNO, fortrinnsvis i tilknytning til stien og veien som går i området, i løpet av 2013. Hensikten med informasjon i forbindelse med verneområder, er å veilede og skape økt forståelse for vern av arter og naturtyper. Dette innebærer å gi de som ferdes i verneområdene kunnskap om hvilke verdier som finnes og om hva som er tillatt og ikke tillatt i verneområdet. OVERVÅKNING AV NATURTILSTAND OG BIOLOGISK MANGFOLD I OMRÅDET For å sikre at de øvrige tiltak, og eventuelle ikke-tiltak er med på å øke verdien av området bør det gjennomføres overvåkning av naturtilstanden. Det biologiske mangfoldet bør kartlegges bedre, og fremmede arter bør hindres i å etablere seg her. Befaring og tilstandsvurdering bør gjennomføres en gang hvert 5-10 år, gjerne i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen. FMNT har ansvar for dette tiltaket.
Dokumenter
    • image
    • Råbesdalen naturreservat
    • image
    • Kystgranskog i Råbesdalen naturreservat

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner