24.04.2018

Fakta: Vern


Råbesdalen


VV00002986
Høylandet
Offisielt navn
Råbesdalen naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Skogvern
Verneforskrift
https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2093
Vernedato
15.12.2017
Status revisjon
Ikke revidert
Første gang vernet
17.12.2010
Forvaltningsmyndighet
Høylandet kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
7487 daa
Landareal (fra forskrift)
7489 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Under behandling
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Forvaltningsplan
Trusselnivå
Ukjent
Overvåkingsbehov
Etablere overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Råbesdalen er en dyp, skarp, lang V-dal, i form av bekkekløft, som går over i en åpen fjelldal. Her er naturskog i form av boreal regnskog, høgstaudegranskog, storbregnegranskog, sumpskog og et område med urskogpreget furuskog. Her er det mange gamle furutrær over 300 år. I dalbunnen er det stedvis høyt innslag av eldre lauvtrær, særlig bjørk og rogn, og granskogen finnes svært grovvokst, med brystdiameter på 80 cm. Lobarionsamfunnet er ganske rikt. Kystarten gullprikklav er funnet. Det er til dels store dødvedmengder, mest etter vindfall.
Verneformål
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, og som representerer ulike skogtyper under naturlig dynamikk. Området er preget av rike skogtyper, boreal regnskog og bekkekløft. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
Naturfaglig kvalitet
Råbesdalen naturreservat er klassifisert som nasjonalt viktig (***) kystgranskog.
Påvirkning
Området er relativt urørt, men det går en skogsbilvei her. Enkelte eldre og nyere utkjøringsveier for tømmer finnes helt vest i verneområdet.
Tiltak
MERKING MED VERNESKILT Verneskilt settes på punkter som er å anse som aktuelle innfallsporter til reservatet, etter oppdrag fra SNO. Arbeidet vil bli utført i løpet av 2013. Ansvar: FMNT. OPPFØRING AV INFORMASJONSPLAKAT Forvaltningsmyndigheten utformer informasjonsplakat. Plakatene plasseres ut i samråd med SNO, fortrinnsvis i tilknytning til stien og veien som går i området, i løpet av 2013. Hensikten med informasjon i forbindelse med verneområder, er å veilede og skape økt forståelse for vern av arter og naturtyper. Dette innebærer å gi de som ferdes i verneområdene kunnskap om hvilke verdier som finnes og om hva som er tillatt og ikke tillatt i verneområdet. OVERVÅKNING AV NATURTILSTAND OG BIOLOGISK MANGFOLD I OMRÅDET For å sikre at de øvrige tiltak, og eventuelle ikke-tiltak er med på å øke verdien av området bør det gjennomføres overvåkning av naturtilstanden. Det biologiske mangfoldet bør kartlegges bedre, og fremmede arter bør hindres i å etablere seg her. Befaring og tilstandsvurdering bør gjennomføres en gang hvert 5-10 år, gjerne i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen. FMNT har ansvar for dette tiltaket.
Dokumenter
    • image
    • Råbesdalen naturreservat
    • image
    • Kystgranskog i Råbesdalen naturreservat

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner