24.04.2018

Fakta: Vern


Aundalen


VV00002987
Høylandet
Offisielt navn
Aundalen naturreservat
Verneform
naturreservat
Verneplan
Skogvern
Verneforskrift
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1619.html
Vernedato
17.12.2010
Status revisjon
Ikke revidert
Første gang vernet
17.12.2010
Forvaltningsmyndighet
Høylandet kommune
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Totalareal (fra kartobjekt)
7751 daa
Landareal (fra forskrift)
7462 daa
Sjøareal (fra forskrift)
0 daa
Forvaltningsplanstatus
Under behandling
Skjøtselsplanstatus
Ingen plan
IUCN-status
IUCN IA
Planbehov
Ingen
Trusselnivå
Ikke truet
Overvåkingsbehov
Videreføre overvåking
Tiltaksbehov
Behov
Generelt
Aundalen naturreservat er en trang fuktig U-dal omgitt av nakne fjell øst for Kongsmoen, som innerst ender i en botn hvor terrenget reiser seg bratt med en høydeforskjell på ca 700 meter opp til fjelltoppene. Området har mye boreal regnskog, større forekomster med gammel skog med preg av urskog, betydelige areal med rik skog i form av høgstaudeskog, storbregneskog og innslag av almeskog, samt rik sumpskog. Området utgjør et uvanlig stort areal med sammenhengende boreal regnskog og har en meget markert og dramatisk naturkarakter. Svært gamle trær finnes med mange grantrær i alder 2-300 år – enkelte trær i den innerste delen er over 400 år! Europas regnskog I naturreservatet finnes innslag av en skogtype som har sin europeiske hovedutbredelse langs kysten av Midt-Norge, nemlig boreal regnskog (kystgranskog). Tilsvarende skoger finnes bare noen få steder ellers i verden. Typisk for den boreale regnskogen er et fuktig og kjølig klima med mye og hyppig nedbør, stabilt skogmiljø, høyde over havet oftest under 200 m. Denne type skog har et særlig stort mangfold av trelevende lavarter. Flere av lavartene har kystgranskogen i Midt-Norge som sitt eneste eller viktigste utbredelsesområde i Europa. Disse artene har fått en egen plantegeografisk benevnelse – trøndelagselementet.
Verneformål
Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med truet, sjelden eller sårbar natur, og som representerer ulike skogtyper under naturlig dynamikk. Området preges av rike skogtyper, boreal regnskog og rik sumpskog. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
Naturfaglig kvalitet
Aundalen naturreservat er klassifisert som regionalt viktig (**) kystgranskog.
Påvirkning
Det er to hytter i området. Den ene ligger ved Andre Aunvatnet, den andre ved utløpet av tredje Aunvatnet. Nederst i dalen er det også traktorveger/kjørespor etter hogst. Ellers finnes det ikke tyngre tekniske inngrep her.
Tiltak
MERKING MED VERNESKILT Verneskilt settes på punkter som er å anse som aktuelle innfallsporter til reservatet, etter oppdrag fra SNO. Arbeidet vil bli utført i løpet av 2013. Ansvar: FMNT. OPPFØRING AV INFORMASJONSPLAKAT Forvaltningsmyndigheten utformer informasjonsplakat. Plakatene plasseres ut i samråd med SNO, fortrinnsvis i tilknytning til stien og veien som går i området. Hensikten med informasjon i forbindelse med verneområder, er å veilede og skape økt forståelse for vern av arter og naturtyper. Dette innebærer å gi de som ferdes i verneområdene kunnskap om hvilke verdier som finnes og om hva som er tillatt og ikke tillatt i verneområdet. OVERVÅKNING AV NATURTILSTAND OG BIOLOGISK MANGFOLD I OMRÅDET For å sikre at de øvrige tiltak, og eventuelle ikke-tiltak er med på å øke verdien av området bør det gjennomføres overvåkning av naturtilstanden. Det biologiske mangfoldet bør kartlegges bedre, og fremmede arter bør hindres i å etablere seg her. Befaring og tilstandsvurdering bør gjennomføres en gang hvert 5-10 år, gjerne i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen. FMNT har ansvar for dette tiltaket.
Dokumenter
    • image
    • Aundalen naturreservat
    • image
    • Foss i Øysterelva i Aundalen naturreservat

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner