24.11.2017

Fakta: Naturtype


Hodne - Dale


Id
BN00004815
Områdenavn
Hodne - Dale
Rennesøy
Naturtype
Kystlynghei
Utforming
Tørr lynghei
Verdi
Svært viktig
Utvalgt naturtype
Ja
Navn på utvalgt naturtype
U06 - Kystlynghei
Registreringdato
01.07.1999
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Ja
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Verdien er sett til svært viktig (A),dette kan forsvarast for dei velskjøtta delane og for lynghei med purpurlyng som ein del av eit heilskapleg kulturlandskap. Men området vil vera avhengig av å koma over i ein velskjøtta fase utan gjødselpåverknad, overbeiting, sitkaspreiing og anna tilgroing for å forsvara denne verdien på sikt
Innledning
Området omfattar kystlyngheia og det meste av arealet i det større området Dale-Hodne med i alt 7avgrensa naturtypeområde. Er lagt inn av Audun Steinnes, fylkesmannen på grunnlag av litteratur og andre kjelder, særleg John Inge Johnsen. Området er høgast prioritert i fylket i ”Nasjonal registrering av kulturlandskap” av dei viktigaste i landet for naturmangfald. Fylkesmannen fekk etter dette utarbeidd ein omfattande dokumentasjon av natur – og kulturverdiar med framlegg til skjøtsel og forvaltning (Dagestad 1995). Sentral del av prioritert kulturlandskap frå 2009. Kommunen har fått utarbeidd skjøtselsplanar og forhandla fram avtalar med grunneigarane for det meste av dei viktigaste areala. Kartavgrensinga omfattar fleire naturtypar og større innslag av gjødsla kulturbeite og fulldyrka areal. Grensene for lokalitetane bør derfor vurderast på nytt ut frå oppdatert kunnskap og nemnte skjøtselsplanar. Store kulturminne- og friluftsverdiar, sårbare viltverdiar i delar av området.
Beliggenhet
Lokaliteten utgjer ein stor del og eit platå i 100-200meters høgd aust for Vikevåg på Rennesøy. Berggrunnen er amfibolitt og glimmerskifer dette fører særleg til rikare jord i den sørvestvende brattkanten i sørvest og lausmassane nedanfor. Området ligg i boreonemoral vegetasjonsseksjon, sterkt oseanisk og vintermild underseksjon (O3t). Platået er rikare på lausmassar enn det som er vanleg i kystlyngheiområde i fylket.
Naturtyper
Platået har tidlegare vore ei stor samanhengande kystlynghei dominert av tørr røsslynghei med innslag av fukthei og nokre myrar. Dette er nå innskrenka og oppdelt av ein del planta barskog (særleg i aust, Hodne) og gjødsla kulturbeite , særleg i nord og vest. Den største intakte kystlyngheia er nå frå Heggland i aust og vestover mot Dale, i sørvest sørvend tørrhei med purpurlyng (nær trua-NT). Ein stor del av den austre halvparten er brend i to omgangar med god lyngforynging, men beitetrykket må fylgjast kritisk framover. Ein vesentleg ubrend del har mykje treoppslag, men beitinga med storfe og sau gjer at tilgroinga i hovudsak har stoppa opp. Den vestre delen er prega av gammal lyng, med ein del tilgroing, særleg i sør.
Artsmangfold
Det er i liten grad funne raudlisteartar her, Men verdien av fleire natur- og kulturmarkstypar i rimeleg store areal samla er truleg ein viktig verdi.
Påvirkning
varierer sterkt innan området frå gjødsling, næringssig frå gjødsla område og overbeiting til tilgroing, nærare omtalt over og i skjøtselsplanane.
Fremmede arter
Parkslirekne ved snuplass på Sel, plantingar med sitka og andre bartere og dels omfattande spreiing frå desse. Bulke – og sprikemispel i purpurlynghei heilt i sør
Skjøtsel
Viser til skjøtselsplanane for kvar enkelt eigedom og til Dagestad 1995. Frivillige avtalar for å hindra gjødsling og trygga rett beiting og aktv skjøtsel (rydding-lyngbrenning) er avgjerande.
Landskap
Ein avgjerande del av utvald kulturlandskap både ut frå areal og landbrukshistorie. Fleire av gardane i/ved området har bygningsmasse, tun og drift som på mange måtar fell godt inn i heilskapen saman med dei gamle kulturmarkene.
Mangler
Totalareal
6154 daa

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner