27.04.2018

Fakta: Naturtype


Kattalandsvika


Id
BN00009220
Områdenavn
Kattalandsvika
Klepp
Naturtype
Kystlynghei
Utforming
Tørr gras-urterik hei
Verdi
Svært viktig
Utvalgt naturtype
Ja
Navn på utvalgt naturtype
U06 - Kystlynghei
Registreringdato
01.06.2000
Nøyaktighetsklasse
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Innledning
Vekslar mellom myr, gjødsla beite, naturbeitemark og tørr lynghei, mest i sørhellingane. Heia dels rik på bærlyngartar og gras, dels utrerik med m.a. flekkmarihand , nokre rosettar solblom (VU-sårbar) ingen blomstra i 2008. (Trond Magne Storstad, FM). Del av Orrevatnet naturreservat.
Beliggenhet
Naturtyper
Artsmangfold
Påvirkning
Fremmede arter
Skjøtsel
Landskap
Mangler
Totalareal
112 daa

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner