27.04.2018

Fakta: Naturtype


Trolldalskampen


Id
BN00037629
Områdenavn
Trolldalskampen
Vågå
Naturtype
Sørvendte berg og rasmarker
Utforming
Verdi
Lokalt viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
01.01.2002
Nøyaktighetsklasse
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Innledning
<B>(FM/DN):Registreringen ble gjort før det ble innført nye kvalitetskrav til Naturbasen i 2006. Lokaliteten har mangler i datering og i områdebeskrivelsen. Det bør så snart som råd gjennomføres en oppdatering av områdebeskrivelsen, som gir en bedre beskrivelse av naturforholdene og begrunnelse for verdisettingen. Kontakt Kommunen eller Fylkesmannen for status i dette arbeidet</B>
Beliggenhet
Naturtyper
Artsmangfold
Påvirkning
Fremmede arter
Skjøtsel
Landskap
Mangler
Totalareal
880 daa

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner