27.04.2018

Fakta: Naturtype


Svartberget


Id
BN00037647
Områdenavn
Svartberget
Vågå
Naturtype
Kalkrike områder i fjellet
Utforming
Verdi
Svært viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
01.01.2002
Nøyaktighetsklasse
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Innledning
<B>(FM/DN):Registreringen ble gjort før det ble innført nye kvalitetskrav til Naturbasen i 2006. Lokaliteten har mangler i datering og i områdebeskrivelsen. Det bør så snart som råd gjennomføres en oppdatering av områdebeskrivelsen, som gir en bedre beskrivelse av naturforholdene og begrunnelse for verdisettingen. Kontakt Kommunen eller Fylkesmannen for status i dette arbeidet</B>
Beliggenhet
Naturtyper
Artsmangfold
Påvirkning
Fremmede arter
Skjøtsel
Landskap
Mangler
Totalareal
331 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Gaarder, G. 2001 Botaniske tilleggsundersøkelser i Reinheimen, Oppland fylke. Miljøfaglig utredning, rapport 2001:12 Litteratur

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner