27.04.2018

Fakta: Naturtype


Obrestadheia-Aniksdalsheia


Id
BN00045290
Områdenavn
Obrestadheia-Aniksdalsheia
Time
Naturtype
Kystlynghei
Utforming
Verdi
Svært viktig
Utvalgt naturtype
Ja
Navn på utvalgt naturtype
U06 - Kystlynghei
Registreringdato
11.08.1984
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Beite, Gjødsling, Brenning
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Innledning
Området strekker seg sørover frå Storamos i eit bølgande landskap dekka av store lausmassar. Del av Synesvarden landskapsvernområde. Store areal med tørrhei, det harde beitetrykket gjer at grasheiar med finnskjegg og bjønnskjegg dominerer over røsslyngdominert hei som helst finst i tørre skråningar. Fukthei finst mange stader som smale belte mellom tørrhei og myr dominerte av bjønnskjegg, men i søraust er det større fuktheiar dominerte av blåtopp.Rike fuktheiar med kvitbladtistel og blodtopp finst. Tildels store fattigmyrar, noko mellommyr og nokre få rikmyrdrag med myrsaulauk, småsevaks, tvibustorr, loppestorr, engstorr, harerug, sveltull, gulstorr og fjelltistel, dei tre siste regionalt sjeldsynte, dessutan myrsildre(sterkt trua-EN).
Beliggenhet
Naturtyper
Artsmangfold
Påvirkning
Fremmede arter
Skjøtsel
Landskap
Mangler
Totalareal
9810 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Norderhaug, A. et al. 2007 Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark, i Rogaland, med vurdering av kunnskapsstatus. Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. DN Utredning 2007-4 Litteratur

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner