27.04.2018

Fakta: Naturtype


Fellese nordvest


Id
BN00050741
Områdenavn
Fellese nordvest
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Lokalt viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
24.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Pga manglende hevd og lite areal får ikke lokaliteten høyere verdi enn lokalt viktig (C). Med gjenopptakelse av beiting vil verdien automatisk øke til B pga forekomsten av en sårbar, beitebetinget art da vil sikres.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 24.09.2007 og Larsen m.fl. 2006.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, på oversida av gardsvegen til Helle. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot beitemark i hevd i nord, dyrket mark i øst og gardsvegen til Helle i sør. Mot øst går det gradvis over i en smalere og smalere åkerkant. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger i følge berggrunnskartet i det rike området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en middels bratt, dels utflatende i sør, sørøstvendt skråning.
Naturtyper
Ei lita beitemark i gjengroing, kort omtalt som restaureringsobjekt av Larsen m.fl. (2006). Vegetasjonstype er dunhavreeng (G7b).
Artsmangfold
Dunhavre dominerer de åpne partiene, men einer har størst dekning på arealet pga gjengroing. Stedvis er også smalfrøstjerne (VU) dominerende, for øvrig notert gulmaure, gjeldkarve og fjellrapp.
Påvirkning
Ingen hevd ved befaringstidspunktet, heller ikke i 2005. Tidligere beitet.
Fremmede arter
Skjøtsel
Lokaliteten trenger akutt til skjøtsel i form av beite. Det bør i tillegg ryddes einer og dels også lauvkratt her.
Landskap
Mangler
Totalareal
7,0 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Jordal, J. B. 2007 Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - en ny steppeart for Norge. Agarica 27: xx-xx. Litteratur

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner