27.04.2018

Fakta: Naturtype


Fjellheim


Id
BN00050746
Områdenavn
Fjellheim
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
17.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
På tross av lite areal har lokaliteten klar B-verdi pga forekomst av kontinental tørreng, samt en sårbar art og to nær truete arter.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 17.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, ovenfor Øverbygdsvegen ca 1 km vest for Kvarberg. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot skog i øst og nord, mens det er noe diffus overgang til beitet kultureng i sør og vest. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger i følge berggrunnskartet innenfor sparagmittområdet. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en middels bratt sørvendt skråning, og det er partier med åpen mineraljord på knauser.
Naturtyper
Ugjødslet naturbeitemark med en del bjørk og smågran og einer. Gulmauredominert lågurteng (G7b), trolig kontinental tørreng, på det meste av arealet, men også knavel-småbergknappsamfunn (F3c) på knauser med utglissent feltsjikt.
Artsmangfold
Ganske artsrik tørreng med gulmaure, gjeldkarve, ryllik, prestekrage, hvitmaure, tiriltunge, kjerteløyentrøst, kattefot og lodnerublom, samt sparsomt med smalfrøstjerne (VU). På knausene og i partier med utglissent feltsjikt kom smånøkkel (NT), sprikepiggfrø (NT), sølvmure, ettårsknavel, bakkemynte og sandrøyksopp inn.
Påvirkning
Godt beitetrykk med sau og hest i kombinasjon.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores. Lauvoppslag bør holdes nede manuelt, dersom det ikke blir beitet ned.
Landskap
Mangler
Totalareal
5,2 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner