27.04.2018

Fakta: Naturtype


Søre Liasætrin


Id
BN00050783
Områdenavn
Søre Liasætrin
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
03.09.2008
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
En forholdsvis stor, ugjødslet voll med gode forekomster av to nær truete arter gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 17.12.2008, basert på eget feltarbeid 03.09.2008.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger på vestsida av Finna i Nordheringslie omfatter beitevollen på oversida av setervegen. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot vegn i nordøst og mot skog for øvrig rundt det hele. Naturgrunnlag og topografi: Berggrunnen i området består av fyllitt og glimmerskifer, rike bergarter som gir opphav til en kravfull flora. Lokaliteten ligger på djupe morenemasser i ei ganske bratt, nordøstvendt liside, men i øvre, sørvestre deler er det noe grunnere løsmassedekke.
Naturtyper
Åpen naturbeitemark med tørr, middels baserik, subalpin natureng (G8). Fuktsig med rikmyrsvegetasjon.
Artsmangfold
Artsrike lågurtenger med hårsveve, dvergjamne, harerrug, gjeldkarve, fjellrapp, marinøkkel (NT), gulaks, eng/seterfrytle, kjerteløyentrøst, legeveronika, kattefot, flekkmure, aurikkelsveve, finnskjegg og bakkesøte (NT). Begge rødlisteartene var vanlige. Fuktsig langs en bekk i nord med bjønnbrodd, hårstarr, trillingsiv, gulsildre og gulstarr. En del beitemarkssopp i de best beitede partiene. Bl.a. ble lutvokssopp, Entoloma caesiocinctum og gul småfingersopp funnet. Bruk og påvirkning: Området beites av kalver, og beitetrykket er godt. Det er lagt opp noen hauger og gjort litt små inngrep i marka på lokaliteten.
Påvirkning
Fremmede arter
Skjøtsel
Dagens skjøtsel med godt beitetrykk av storfe er gunstig og bør fortsette.
Landskap
Mangler
Totalareal
27 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner