27.04.2018

Fakta: Naturtype


Sygard Sandnes


Id
BN00050912
Områdenavn
Sygard Sandnes
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Forholdsvis stor og noe variert lokalitet med gode forekomster av flere rødlistearter, bl.a. en sårbar art, gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på Larsen m.fl. (2006) og eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, mellom Nedre Nordheradsveg og Øverbygdsvegen vest for Sande. Vegene danner skarp avgrensning mot både sør og nord, mens det er diffus overgang mot beitet lauvskog mot vest. I sørvest er det skarp overgang mot kultureng. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en middels bratt sør til sørvestvendt skråning.
Naturtyper
Bjørkehage i sentrale og vestre deler av lokaliteten, mens det lenger øst er ryddet med lauvtrær i det seinere, og her er det naturbeitemark med tørr lågurteng (G7b).
Artsmangfold
Lokaliteten skilte seg noe ut vegetasjonsmessig fra de fleste andre tørrenglokaliteter i Nordherad. Gul gåseblom og fagerknoppurt dominerte engene der det var ryddet nylig, mens blåklokke, gulmaure og rundbelg ble notert for øvrig. Sprikepiggfrø (NT) og smalfrøstjerne (VU) var vanlige, mens smånøkkel (NT) opptrådte lokalt. En vendehals hevdet territorium på lokaliteten i mai 2005 (Larsen m.fl. 2006). Mulig lokalitet for småklokkemose (VU): "Ved Sendnes" (Artsdatabanken 2008).
Påvirkning
Lokaliteten beites av storfe og sau, og beitetrykket er godt. Deler av lokaliteten ryddet for lauvkratt de siste årene, noe som er positivt og bør fortsette.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt moderat beitetrykk med storfe er ideell skjøtsel for lokaliteten. Det må ikke gjødsles eller tilleggsfores her. Ryddingen av lauvtrær bør fortsette, men gamle og hule trær må ikke hogges, spesielt ikke trær med spettehull (fungerer som hekkeplass for bl.a. vendehals).
Landskap
Mangler
Totalareal
29 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner