27.04.2018

Fakta: Naturtype


Helle sør


Id
BN00050913
Områdenavn
Helle sør
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
24.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Lokaliteten liten og relativt artsfattig i forhold til andre lokaliteter i Nordherad. Beitemarka og berget er også i ferd med å gro igjen. Men rødlistefunnene gjør allikevel at lokaliteten får verdien viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på Larsen m.fl. (2006) og eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, på oversida av vegen nedenfor Helle. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i nord og øst, mens vegkanten (også skilt med gjerde) danner skarp grense mot sør. Mot vest er det skog utenfor gjerdet. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger akkurat innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei bratt, sørvendt li.
Naturtyper
Større sørvendt, kalkrik bergvegg (ca 30 % av arealet) foran beitemark (resterende ca 70 %) som er i ferd med å gro igjen med bl.a. store mengder rosekratt. Bergveggen er fremdeles til dels soleksponert og åpen, men bærer sterkt preg av opphørt hevd.
Artsmangfold
Bergveggen har bl.a. grynrosettlav (NT), steppeskiferlav (VU), brun punktlav (NT) og prikksteinlav (de to siste på stor steinblokk). Steppeskiferlav og prikksteinlav hører til steppeelementet i Nord-Gudbrandsdalen. Bergveggen har et stort potensiale for flere sjeldne arter. Tørrengene ellers på lokaliteten er stedvis dominert av smalfrøstjerne (VU) og har innslag av smånøkkel (NT) og sprikepiggfrø (NT), samt mange av de vanlige tørreng/tørrbergartene i Nordherad.
Påvirkning
Det ser ikke ut til å ha gått dyr på lokaliteten på noen år.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er et meget stort behov for skjøtsel/restaurering av den gjengrodde beitemarka foran bergveggen dersom det er ønskelig å ivareta lavforekomstene. I det minste må oppslag av kratt forhindres. Beiting bør gjeninnføres på hele arealet.
Landskap
Mangler
Totalareal
22 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Haugan, R. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner