27.04.2018

Fakta: Naturtype


Fellese sør


Id
BN00050915
Områdenavn
Fellese sør
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
05.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Rødlistefunnene, men mest det ganske opplagte potensialet for sjeldne lavarter, gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 05.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, nedenfor hovedvegen og Vågåvatnet sør for Helle/Felese. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark og skog i vest, mens det er diffus og gradvis overgang mot gjødslet beite/kultureng i nord og øst. I sør danner Vågåvatnet avgrensningen. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger i følge berggrunnskartet innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei tildels bratt sørvendt li, og i nedre del er det en større steinblokk/bergvegg.
Naturtyper
Svakt gjødslet beitemark med dårlig hevd, og liten, sørvendt kalkrik bergvegg (nesten nede ved Vågåvatnet).
Artsmangfold
Lite arter funnet, men i tilknytning til bergveggen og oppe ved vegen ble det funnet sprikepiggfrø (NT). Lokaliteten bør undersøkes bedre med tanke på karplanter tidligere på sesongen. Bergveggen har et bra potensial for sjeldne steppelav, selv om bergarten nok er hardere enn på de beste lokalitetene i Nordherad.
Påvirkning
Ingen hevd ved befaringstidspunktet, men det er mulig at dyr slippes på her etter å ha gått på utmarksbeite i sommersesongen.
Fremmede arter
Skjøtsel
Beitetrykket bør økes på lokaliteten, og det bør beites jevnere gjennom sesongen. Det er ikke behov for speseille skjøtselstiltak foran bergveggen/steinblokka, da det her er helt åpent.
Landskap
Mangler
Totalareal
11 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner