24.04.2018

Fakta: Naturtype


Grev


Id
BN00050916
Områdenavn
Grev
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
05.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
På tross av dårlig hevd får lokaliteten verdien viktig (B) pga at ullurt er stedvis dominerende og det forekommer to rødlistearter til.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 05.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ovenfor vegen ved Grev mellom Nordherad og Lom grense. Det er diffuse overganger mot mindre beitet skog mot nord, øst og vest, og mot kultureng i sør. Området ligger innenfor et belte med glimmergneis, glimmerskifer og amfibolitt. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei bratt sørvendt li, med rasmarksvifter som gir noe variasjon i eksponering og helningsgrad.
Naturtyper
Bjørkehage med svak hevd (noe vår- og høstbeite med sau trolig). Åpne partier med tørrengvegetasjon av gulmaure-dunkjempe-utforming (G7b).
Artsmangfold
Middels artsrike naturenger med følgende arter notert: ullurt (NT) (stedvis dominerende), sprikepiggfrø (NT), smånøkkel (NT), gulmaure, gjeldkarve, blåklokke, dunhavre, ettårsknavel, dunkjempe, bakkemynte og sølvmure.
Påvirkning
Ingen hevd ved befaringen, men trolig er det noe vår- og høstbeite med sau (kanskje ikke hvert år). Gjengroingstendenser.
Fremmede arter
Skjøtsel
Beitetrykket må bli bedre for å bevare naturverdiene i området. Det bør i tillegg ryddes lauvoppslag. Lokaliteten må ikke gjødsles.
Landskap
Mangler
Totalareal
15 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Holten, J. 1999 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner