27.04.2018

Fakta: Naturtype


Kvitule-Langruste


Id
BN00050918
Områdenavn
Kvitule-Langruste
Vågå
Naturtype
Artsrik veikant
Utforming
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
05.09.2007
Nøyaktighetsklasse
50 - 100 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Masseforekomstene av rødlisteartene ullurt og hengepiggfrø tilsier at lokaliteten skal ha veriden viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 05.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger langs hovedvegen mellom Nordherad og Lom grense. Den er forholdsvis skarpt avgrenset mot skog hele vegen, men i øst er det tatt med en del tidligere kulturmark ved Langruste et stykke unna vegen. Berggrunnen i området består av forholdsvis harde og fattige granitter og granittiske gneiser. Vegen går i ei svært bratt sørvendt li, og dette gir ganske høye skjæringer i overkant av vegen.
Naturtyper
Forholdsvis artsrike enger i vegskjæringene, dels også i fyllingene på yttersida, samt på tidligere slåttemark ved Langruste.
Artsmangfold
Ullurt (NT) er en karakterart i vegkanten her, med flere masseforekomster på strekningen. Det samme gjelder hengepiggfrø (NT). For øvrig typiske tørrengarter som smånøkkel (NT), gulmaure, gjeldkarve, hvitmaure, bakkemynte, bakkestjerne og dunhavre. Dalfiol (NT) ble funnet i gråorskog like inntil vegen ved Næpneset.
Påvirkning
Kantslått utføres trolig regulært. Det går lite husdyr i dette området, men i østre del er det trolig noe tilfeldig sauebeiting (omkring Langruste)
Fremmede arter
Skjøtsel
Skjøtsel med kantslått er positivt. Det må ikke benyttes plantevernmidler på lokaliteten, og inngrep bør unngås.
Landskap
Mangler
Totalareal
63 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner